shadow left shadow right
A A A
 

Paano tumanggap ng peraMadaling tumanggap ng money transfer sa MoneyGram

Mas pinadali ng MoneyGram ang pagtanggap ng money transfers sa pamamagitan ng aming network ng higit pa sa 347,000 agent locations sa buong mundo. Plus, dahil sa aming same day service, maaring makarating ang iyong pera sa loob ng 10 minuto**.

Tatlong madaling hakbang para tumanggap ng pera
Ang pag pick-up ng money transfer na iyong tatanggapin ay mabilis at madali, dahil palaging may malapit na MoneyGram sa iyo. Basahin at tandaan ang impormasyon sa ibaba ukol sa pagtanggap ng pera.

Step 1 - Hingin ang reference number - Tatanggap ng reference number ang taong magpapadala sa iyo. Hingin ang reference number na ito para mas madali at mabilis ang iyong pag pick-up ng pera.

Step 2  - Pumunta sa pinakamalapit na MoneyGram location^ - Dalhin ang reference number at isa o mas madami pang government issued identification para ma-pick up mo ang iyong+.  Kasama dito ang:

  • Passport
  • Driver's license
  • Government issued ID

Step 3 - Kumpletuhin ang 'receive' form - Available ito sa iyong agent location. Kailangan ang form na ito para ma-pick up ang iyong pera. Kumpletuhin ito at:

  • Isulat ang reference number
  • Ipakita ang iyong ID
  • Kapag ikaw ay na-verify, matatanggap mo na ang iyong pera (kadalasan sa iyong lokal na currency).

May iba pang katanungan ukol sa pagtanggap ng pera? Bisitahin ang aming FAQ at help pages.

Gustong matuto kung paano magpadala ng pera?   Bisitahin ang aming how to send money page.

Helpful hint: Tawagan ang iyong lokal na ahento bago ito puntahan para magtanong ukol sa specific requirements na kailangan para ma-pick up mo ang iyong money transfer.

^ Nagiiba ang requirements ayon sa bansa at ahente. Mangyaring hilingin sa iyong lokal na MoneyGram agent ang mga detalye tungkol sa kanilang mga proseso at mga pamamaraan.
+ Tandaan, kapag kinukumpleto ang transfer form, siguraduhing parehong-pareho ang pangalan ng taong papadalhan sa ID na ipriprisinta nito kapag siya ay nag-pick up. Halimbawa, HINDI kapareho ng John D. Smith ang John David Smith.

MoneyGram globe image