shadow left shadow right
A A A
 

Money transfer sa bank accountPuwede kang magpadala ng money transfer diretso sa isang bank account mula sa anumang piling agent location+, to participating banks. Para makapagsimula, kumpletuhin ang transfer in person sa iyong lokal na MoneyGram o pre-register online muna para makatipid sa oras.

Magpadala sa isang bank account ng walang takot
Register online para makatanggap ng Registration Number bago pa bumisita sa isang MoneyGram. Puwede ring makakuha ng receiver number doon mismo sa MoneyGram agent location.

Kumpletuhin ang send form sa agent location at piliin ang receive option na "Account Deposit." Ibigay ang impormasyon tungkol sa taong tatanggap ng money transfer, kasama na ang:

 • Pangalan ng Bangko
 • Pangalan sa account
 • Account number*
 • Mobile phone number ng account-holder (taong tatanggap ng iyong money transfer)
 • Registration number kung pre-registered online  

Next steps: Ibigay ang nakumpletong form sa ahente.

 1. Ipapasok ng ahente sa sistema ang impormasyon ibinigay mo at tatanggap ka ng Receiver Number. (Abiso: Itago ang receiver number para sa mga susunod na money transfer para sa parehong tao.)
 2. Iabot ang perang ipapadala, kasama ang transfer fee,* sa MoneyGram na ahente. Bibigyan ka ng resibo bilang patunay ng iyong transaksyon.
 3. Sabihan ang taong tatanggap ng iyong padala na i-check ang kanilang bank account sa susunod na business day para makumpirma ang deposito.

Future Money Transfers sa Bank Account 
Itago ang receiver number na binigay sa iyo para sa iyong unang transfer sa bank account. Gamitin ang numero na ito tuwing magpapadala ng pera sa parehong account number. Dalhin ang numero sa iyong lokal na MoneyGram agent at sundin ang sumusunod:

 1. Kumpletuhin ang send form at piliin ang receive option na "Account Deposit." Isama ang Receiver Registration Number (RRN) na binigay para sa bank account na pinagpadalhan dati.
 2. Iabot ang form kasama ang perang ipapadala, at ang transfer fee,* sa MoneyGram agent. Bibigyan ka ng resibo para sa iyong transaksyon. Itago ang resibo.
 3. Idedeposito ang pera sa bank account na associated sa binigay mong Registration Number.

+Maaring hindi lahat ng ahente ay kasali at maaring mag-iba ang requirements. Magtanong sa inyong ahente para sa karagdagang impormasyon.