shadow left shadow right
A A A
 

Mga tuntunin ng paggamit ng MoneyGram websiteAng web site na ito ay pagaari ng  is MoneyGram International, Inc. at its ang mga subsidiary at kaakibat ("MoneyGram"). Sa paggamit ng web site na ito, sumasang-ayon ka sa mga sumusunod na Tuntunin ng Paggamit. Mangyaring suriin ang impormasyon na ito ng madalas, bilang maaari itong baguhin sa anumang oras, nang walang abiso.

Mga Limitasyon sa Paggamit
May karapatan kang tingnan, kopyahin at i-print ang mga materyales sa web site na ito na sumasailalim sa mga sumusunod:

  1. Ang mga materyales ay puwedeng gamitin lamang para sa internal na impormasyon at hindi pang-komersyal na layunin.
  2. Hindi puwedeng kopyahin, ipamahagi, baguhin, magpadala, muling gamitin, repost o i-display ang nilalaman ng web site para sa pampubliko o komersyal na layunin, na walang nakasulat na pahintulot ng MoneyGram Legal Department na nagpapahintulot sa paggamit para sa nasabing layunin o mga layunin.
  3. Anumang kopya ng mga materyales na ito o anumang bahagi hinggil dito ay dapat  na may kasamang copyright notice na nasa ibaba.
  4. Hindi maaaring gamitin ang site na ito o anumang mga kaugnay na serbisyo para sa anumang layunin na labag sa batas o ipinagbabawal ng Kasunduang ito.
  5. Hindi maaaring gamitin ang anumang aparato, software o aksyon, kabilang ang ngunit hindi limitado sa, bots, spider, mga virus, worms o time bombs, na idinisenyo upang makapinsala o kung hindi man ay makagambala sa site o na harangin o kamkamin ang anumang sistema, data o personal na impormasyon na nakapaloob sa site.
  6. Hindi puwedeng gamitin ang site o mga kaugnay na serbisyo para sa mga chain letters, junk mail, spamming o upang makisali sa mga ilegal na gawain..
  7. Sumasangayon ka na hindi gagamitin ang site na ito para lumalabag ng anumang mga batas, o magsagawa ng anumang aktibidad para maging dahilan ng pananagutan o kung hindi man ay makasira sa tapat na kalooban na nauugnay sa aming mga trademark.
  8. Maaaring itigil agad ng MoneyGram ang anuman o lahat ng iyong mga karapatan na gamitin ang site na ito sa anumang oras para sa anumang kadahilanan.

Intellectual Property Rights
Ang website na ito ay © 2000-2013 MoneyGram. Lahat ng karapatan ay reserbado. Ang trademarks at service marks sa site na ito ay pagaari ng MoneyGram at hindi puwedeng gamitin ng walang pahintulot mula sa MoneyGram legal department. Ang lahat ng komunikasyon, postings at uploads sa site na ito ay eksklusibong pagaari ng MoneyGram. Hindi puwedeng kopyahin o i-reproduce, reverse engineer, disassemble, baguhin o lumikha ng kahit anong bagay mula sa site na ito. Walang sinuman ang may pahintulot na mag-alis ng copyright, trademark o iba pang intellectual property o proprietary notice o legend na sinasaloob ng site na ito o ang laman nito.

Disclaimer of Warranties
ANG IMPORMASYONG NILALAMAN SA WEBSITE NA ITO AY MAAARING MAGLAMAN NG PAGKAKAMALI O KAMALIAN, AT PINAPAGAMIT SA IYO "AS IS," PARA SA IYONG LAYUNING PANG-IMPORMASYON LAMANG, NANG WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, KABILANG ANG ANUMANG IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYAHANG MAIBENTA, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, O HINDI PAGLABAG. HINDI PINAPAYAGAN NG ILANG JURISDICTION ANG DI-PAGSASAMA NG MGA IPINAHIWATIG NA GARANTIYA, KUNG KAYA ANG NASA ITAAS NA DI-PAGSASAMA AY MAAARING HINDI MAG-APPLY SA IYO. WALANG PANAHON NA MANANAGOT ANG MONEYGRAM SA ANUMANG PARTIDO PARA SA ANUMANG DIREKTA, HINDI DIREKTA, ESPESYAL O IBA PANG PINSALA, NA MAY KAUGNAYAN SA O NA NAGMULA SA PAGGAMIT NG WEB SITE, KABILANG ANG ANUMANG NAWALANG KITA, PAGHINTO SA NEGOSYO O PAGKAWALA NG DATA, KAHIT NA TAHASANG PINAYUHAN ANG MONEYGRAM TUNGKOL SA POSIBILIDAD NG GANOONG MGA BAYAD-PINSALA. MAAARING GUMAWA ANG MONEYGRAM NG MGA PAGBABAGO O PAGPAPABUTI SA IMPORMASYON NA IPINAPAKITA SA WEB SITE NA ITO, O SA MGA PRODUKTO O MGA SERBISYO NA INILARAWAN DITO, SA ANUMANG ORAS, NANG WALANG ABISO.

Indemnification
Pumapayag ka na magbayad sa pinsala, ipagtanggol at huwag panagutin ang MoneyGram, ang aming mga subsidiary, kaanib, opisyal, direktor, empleyado, mga tagapayo at ahente mula sa anumang at lahat ng mga paghabol ng third party, pananagutan, pinsala at /o mga gastos (kasama ang walang limitasyon ang mga bayarin sa abogado) na nagmumula sa: (i) ang iyong paggamit ng site at ang anuman sa aming mga kaugnay na serbisyo; (ii) iyong paglabag ng Kasunduang ito; at (iii) intensyonal pagkakasala ng anumang klase. Reserbado ng MoneyGram ang karapatan, sa aming sariling pananagutan, upang lumahok sa mga proseso ng pagtatanggol o pag-areglo. Karagdagang nirereserbado ng MoneyGram ang karapatan upang iulat ang anumang mga pagkakamali na alam namin sa anumang ahensiya ng gobyerno.

Links
Maaaring maglaman ang website na ito ng mga link sa iba pang mga web site na hindi napapasailalim ng kontrol ng MoneyGram. Ang mga link na ito ay inilagay para lamang sa kaginhawahan ng gumagamit ng website na ito at hindi mananagot ang MoneyGram para sa mga nilalaman o transmission mula sa anumang mga web site na kung saan ang isang link ay ibinigay. Hindi iniendorso ng MoneyGram ang anumang naturang mga web site at hindi gumagawa ng anumang representasyon na ang mga ito ay error o virus free. Ang disclaimer ng ​​mga warranty sa itaas ay naaangkop din sa anumang naka-link na web site.

Choice of Law and Enforcement
Kontrolado ng MoneyGram ang operasyon ng site na ito mula sa headquarters sa Minneapolis, Minnesota sa Estados Unidos at walang ginagawang representasyon na ang site na ito ay angkop o magagamit sa ibang mga lokasyon. Kapag ginamit ang site na ito mula sa ibang mga lokasyon, responsibilidad mo na sumunod sa nalalapat na lokal na batas. Ang Kasunduang ito ay pinamamahalaan ng mga batas ng Estado ng Minnesota, Estados Unidos, sa kabila ng mga kontra sa mga prinsipyo ng batas. Lahat ng mga hindi pagkakaunawaan o claim na magmumula sa paggamit ng site ay lulutasin sa estado o pederal na hukuman na matatagpuan sa Minneapolis, Minnesota.

MoneyGram globe image